ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

dsc01885 img_6901 img_3706 mg_0434

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

ประวัติตระกูลลิ้ม จ.ระยอง 2558

      ประวัติตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

 

         คุณ สุธรรม  แสงจันทร์  ประธานผู้ก่อตั้งชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดระยอง ได้เข้ามาทำธุรกิจสุรา  และจำหน่ายรถยนต์

ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง  ตั้งแต่ ปี พศ. 2502  คุณ สุธรรม ได้พยายามรวบรวมพี่น้องตระกูลลิ้มในจังหวัดระยอง 

เพื่อพบปะสังสรรค์  พูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งปี พ.ศ.2516 ได้พบกับ

คุณ สุธรรม กาญจนกุล โดยบังเอิญบนรถแท็กซี่ กรุงเทพ-ระยอง  ท่านทั้งสองได้ทักทายกัน  ปรากฎว่ามี

ชื่อและแซ่ลิ้ม   เหมือนกัน  จึงได้ชักชวนกันก่อตั้ง  ชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดระยองขึ้น  โดยมีคณะบุคคลที่ได้

ร่วมก่อตั้งดังนี้.-  

     1 คุณ สุธรรม แสงจันทร์ ( ลิ้มจี๋ฮั้ว ) 林 振 華
     2 คุณ สุธรรม กาญจนกุล ( ลิ้มกิมเล้ง ) 林 金 龍
     3 คุณ เม่งหย่วน แซ่ลิ้ม ( กัลยานมิตตา )                    林 明 源
     4 คุณ อนันต์ แซ่ลิ้ม ( ระยองช่างเจียร์ ) 林 海 義
     5 คุณ ซี่เถ่ง แซ่ลิ้ม ( ลิ้มถาวรวงศ์  ) 林 四 聽
     6 คุณ เชี่ยวงัก            แซ่ลิ้ม ( ศรีวิบูลย์ชัย ) 林 朝 岳
     7 คุณ เจียว แซ่ลิ้ม ( พิพัฒน์ธาดานุกุล ) 林 宏 昭
     8 คุณ ปวยเม้ง แซ่ลิ้ม ( พฤกษ์สินงาม ) 林 佩 明
     9 คุณ เลี่ยงบู้ แซ่ลิ้ม ( ชัยสวัสดี )  林 良 武
   10 คุณ ศิริ อารีราษฏร์ ( ลิ้มลิบหยุ่น ) 林 立 維
   11 คุณ สุเทพ กาญจนกุล ( ลิ้มกิมจู ) 林 金 珠
   12 คุณ เฮี่ยงหลี แซ่ลิ้ม ( ทรัพย์ผดุงชนม์)                   林 賢 利
   13 คุณ เป่งคุณ แซ่ลิ้ม ( นุตนากุลพงศ์ ) 林 炳 坤
   14 คุณ ป๋อจึง แซ่ลิ้ม   林 寶 莊
   15 คุณ เหล่าโหงว แซ่ลิ้ม ( วงศ์อนันต์นนท์  ) 林 老 伍
   16 คุณ เหม่งอัน แซ่ลิ้ม ( พนาสหธรรม ) 林 明 安
   17 คุณ ฉลอง แซ่ลิ้ม ( ลิ้มเล่งจือ ) 林 龍 書
   18 คุณ เซี่ยมฮง แซ่ลิ้ม ( เจริญธรรมสิทธ์) 林 暹 豐
   19 คุณ  เทง แซ่ลิ้ม ( ชัยสวัสดี ) 林 運 松
   20 คุณ กอบกิจ พนาราม   林 耀 順
   21 คุณ วิวัฒน์ รินทรานุรักษ์   林 紹 發
   22 คุณ องอาจ ไชยวุฒิเลิศ   林 愈 賢
   23 คุณ สาธร ลิ้มเจริญผล   林 紅 仕
   24 คุณ อั่งม้อ แซ่ลิ้ม ( บุปผาชาติ ) 林 紅 毛
   25 คุณ ถิ แซ่ลิ้ม   林 亞 鐵
   26 คุณ วิรัช โกเกียรติรัตนะ   林 巧 德 
   27 คุณ กิมจิว แซ่ลิ้ม   林 金 洲

ได้ทำกิจกรรมร่วมกันดังนี้ .-  

                 ประชุมใหญ่สังสรรค์ประจำปี   จัดยานพาหนะไปร่วม  งานไหว้บรรพบุรุษที่สมาคมตระกูลลิ้ม

แห่งประเทศไทย  จัดหาและมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานตระกูลลิ้มระยองทุกๆปี  แจ้งข่าวสารและไปร่วม

งานแต่งงาน  งานศพ  และงานอื่นๆ ของสมาชิกและสมาคมตระกูลลิ้มจังหวัด อื่นๆ  อย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยมีรายนามประธานตระกูลลิ้มระยองที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

  ลำดับ   ชื่อจีน  ชื่อ นามสกุลภาษาไทย   ประธานปี   หมายเหตุ
     1 林 振 華  คุณ สุธรรม   แสงจันทร์ พ.ศ. 2516-2525 สมัยที่ 1-2-3-4-5
     2 林 金 龍  คุณ สุธรรม   กาญจนกุล พ.ศ. 2526-2527 สมัยที่ 6
     3 林 海 義  คุณ อนันต์    แซ่ลิ้ม พ.ศ. 2528-2529 สมัยที่ 7
     4 林 紅 仕  คุณ สาธร     ลิ้มเจริญผล พ.ศ. 2530-2531 สมัยที่ 8
     5 林 詩 華  คุณ จำนวน   กัลยานมิตตา พ.ศ. 2532-2533 สมัยที่ 9
     6 林 愈 賢  คุณ องอาจ    ไชยวุฒิเลิศ พ.ศ. 2534-2535 สมัยที่ 10
     7 林 亞 泉  คุณ เอกชัย   พฤกษ์อำไพ พ.ศ. 2536-2537 สมัยที่ 11
     8 林 國 福  คุณ วิชัย      พนาสหธรรม พ.ศ. 2538-2539 สมัยที่ 12
     9 林 鴻 榮  คุณ ยรรยง   วรโศภิษฐ์ พ.ศ. 2540-2541 สมัยที่ 13
    10 林 頌 蓬  คุณ สมพร    กาญจนกุล พ.ศ. 2542-2545 สมัยที่ 14-15
    11 林 耀 華  คุณ เชาว์     ลิ้มถาวรวงศ์ พ.ศ. 2546-2551 สมัยที่ 16-17-18
    12 林 金 光  คุณ สุวิทย์   วงศ์อนันต์นนท์ พ.ศ. 2552-2553 สมัยที่ 19
    13 林 錦 泉  คุณ ชาญวิทย์  จุฑาธิปไตย พ.ศ. 2554-2559 สมัยที่ 20-21-22

 

 

                 ในปี พ.ศ. 2528-2529 คุณ อนันต์  แซ่ลิ้ม ประธานตระกูลลิ้มระยอง ได้รวบรวมเงินบริจาค

ได้เป็นเงินประมาณ 100,000  บาท ฝากไว้ที่ธนาคาร นครหลวงไทย  สาขาระยอง  ซึ่งต่อมาได้นำเงิน

จำนวนดังกล่าว ไปใช้ในการถมที่ดินเพื่อก่อสร้าง สถานบรรพบุรุษจังหวัดระยอง

                คุณ เอกชัย  พฤกษ์อำไพ  ประธานชมรมตระกูลลิ้มระยอง ปี พ.ศ. 2536-2537  ได้ปรึกษา

คณะกรรมการและสมาชิกในการจัดหาสถาณที่ เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการติดต่อ บรรดาสมาชิก สถานที่

ประชุมของชมรมฯ  สถานที่จัด   งานสังสรรค์  และเป็นสถานที่  บูชาป้ายบรรพบุรุษ   ของสมาชิกชมรม

ตระกูลลิ้มจังหวัดระยอง

                     คุณ  สุธรรม กาญจนกุล   ที่ปรึกษาฯ  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตใจ  อันเป็นกุศล  ได้เคยบริจาค

ที่ดิน ประมาณ 48 ไร่  ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อก่อสร้างโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล เป็นโรงเรียน

มัธยมประจำอำเภอมาแล้ว ได้บริจาคที่ดิน  บริเวณทางเข้า  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล  เนื้อที่ประมาณ

2 ไร่  2 งาน 88.5 ตร.ว. ด้านซ้ายติดถนน  ด้านขวาและด้านหน้าติดลำคลอง  ซึ่งเคยให้สมาคม

 

พุทธธรรมสงเคราะห์บ้านฉาง ใช้ลอยกระทงในเทศกาลกินเจ ทุกปี  เพื่อก่อสร้างสถานบรรพบุรุษจังหวัด

ระยอง และให้ สมาคมพุทธธรรมสงเคราะห์บ้านฉาง ใช้ท่าน้ำเพื่อลอยกระทง ในเทศกาลกินเจต่อไป

เหมือนเช่นทุกปี 

                  คุณ สนิท  ลิ้มถาวรวงศ์ ได้เสนอบริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ บริเวณถนน สาย 36 อ.เมือง

จ.ระยอง ต่อมา

                  คุณ ยรรยง  วรโศภิษฐ์  ประธานชมรมตระกูลลิ้มระยอง ปี พ.ศ. 2540 – 2541 ได้ดำเนิน

การเตรียมการในการก่อสร้าง  และหากองทุนฯในการก่อสร้าง  โดยได้ประสานในการโอนที่ดินของ

คุณ สุธรรม  กาญจนกุล  ให้แก่สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย โดยทางสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศ

ไทย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน เป็นเงินประมาณ 200,000 บาท พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งที่ดินจังหวัด

เพื่อรังวัด ที่ดินปรับที่ดิน  พร้อมทั้งถมที่ดินเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญ  ซินแส บู๋เซี้ยง แซ่ลิ้ม  กรรมการ

สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย  มาดูฮวงจุ้ย  พร้อมทั้งออกแบบ  อนุสรณ์สถานบรรพบุรุษ   และเสนอคณะกรรมการฯ

เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ จัดหาทุนในการก่อสร้าง ได้เงินประมาณ 1,000,000  บาท โดย

ได้รับความร่วมเมือเป็นอย่างดีจาก  คุณ พงศ์เทพ พฤกษ์วัฒนากุล  ประธานตระกูลลิ้มจังหวัดสมุทรสาคร

ในการดูรูปแบบ

                      ปี พ.ศ. 2542-2545 สมพร กาญจนกุล ได้รับเลือกตั้งเป็น  ประธานชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดระยอง 

ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อการก่อสร้าง เงินก่อสร้างจึงเพิ่มขึ้นประมาณ 1,700,000 บาท 

และได้เริ่มก่อสร้างทำพิธี เจ่งโท้ว เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2542  จนก่อสร้างโครงสร้างเสร็จ มุงกระเบื้องเรียบร้อย

และทำหนังสือ  ขอไม้ทำตู้  ( ตู้คำ ) จำนวน 6 บาน จากสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย  เพื่อ

ใช้ในการก่อสร้าง จากนั้นจึงหมดวาระลง

                    ปี พ.ศ. 2546-2551  คุณ เชาว์ ลิ้มถาวรวงศ์  ได้รับเลือกเป็นประธานตระกูลลิ้มจังหวัด

ระยอง  ได้ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ตกแต่งและทาสีภายใน ติดตั้งตู้คำ 

ตั้งป้าย เซ่งจู้ พร้อมทำชู่เปา 2 ด้านเพิ่มเติม  ทำรั้ว  ทำพื้นถนนคอนกรีตรอบบริเวณสถานบรรพบุรุษ 

โดยใช้งบประมาณรวมทั้งหมด  เป็นเงินประมาณ  แปดล้านบาท และคุณ สุธรรม กาญจนกุล

ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก  จำนวน  1 ไร่

                    ในการก่อสร้าง  ครั้งนี้  คุณ วิศาล ลิ้มไพศาลสกุล   นายกสมาคมตระกูลลิ้ม

 แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมบริจาคเงินตามรายนามผู้บริจาค ในหนังสือที่ระลึก

การประชุมใหญ่  ตระกูลลิ้มทั่วประเทศไทย  ในภูมิภาค  ครั้งที่ 2 และ พิธี เปิดอนุสรณ์สถานบรรพบุรุษ

ตระกูลลิ้มจังหวัดระยอง ณ.วันที่ 2628 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548

                    ปี พ.ศ. 2552 คุณ สุวิทย์ วงศ์อนันต์นนท์  ได้รับเลือกเป็นประธานสมัยที่ 19 ได้

ปรับปรุงตัวอาคารและห้องประชุม  ให้สวยงาม จัดซื้อ  อุปกรณ์ไฮเทค ต่างๆ

                    ปี พ.ศ. 2554   คุณ ชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย ได้รับเลือกเป็นประธานสมัยที่ 20-21-22

ถึงสมัยปัจจุบัน ได้ปรับปรุงตัวอาคาร จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้ร่วมมือกับ ประธานอาวุโสหลายท่าน

มี คุณ เอกชัย พฤกษ์อำไพ คุณ ยรรยง วรโศภิษฐ์  คุณ องอาจ ไชยวุฒิเลิศ คุณ สมพร กาญจนกุล

 

ริเริ่มโครงการ  กองทุนการศึกษา  เพื่อลูกหลานตระกูลลิ้ม   พร้อมจัดทำเหรียญ หลวงปู่ ทิม อิสริโก

วัดระหารไร่ รุ่น กองทุนตระกูลลิ้ม ระยอง 5555 ส่งเสริมชี้นำในความสำคัญของป้ายวิญญาณบรรพบุรุษ

( เซ่งจู้ ) เพื่อความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

                    จากปี พ.ศ. 2516 จนถึงปี พ.ศ. 2557 นับเป็นเวลาที่ยาวนาน ถึง 41 ปี ที่ชมรมตระกูลลิ้ม

จังหวัดระยองได้ร่วมก่อตั้งกันมา  กรรมการและสมาชิกบางท่าน ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มี  ซึ่งพวกเรายังจำ

ได้ดี  รวมทั้งยังมีสมาชิกใหม่ๆ มาเพิ่มเติมก็มาก พวกเราเริ่มมาจากศูนย์  และปัจจุบันนี้เรามีที่ดิน

มีอนุสรณ์สถานบรรพบุรุษ และจะมีสิ่งอื่นๆตามมาอีกมาก  ที่เป็นเช่นนี้ได้ก็มาจากการเสียสละ ทั้งแรงใจ แรงกาย 

แรงทรัพย์และสติปัญญาของพวกเรา  ที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำคนละเล็กคนละน้อย เพราะทุกท่าน

เป็นผู้คิดดี  ทำดีและได้ดี ความสามัคคีคือพลัง  ดังที่มีผู้กล่าวไว้  เป็นเวลา 41 ปี ที่พวกเราได้พิสูจน์

ถึงความอดทน ความร่วมมือ  ความรักสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราควร

จดจำเอาไว้  และบอกลูกหลานต่อๆไป  ขอให้ตระกูลลิ้มของเราอยู่ยืนยงไป  ตราบนานเท่านาน 

 

 

                     อะไรก็ได้แต่ ลิ้ม ต้องมาก่อน

 

                  คณะกรรมการตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

                                 10 พ.ย. 57                             

ประวัติ ชมรมตระกูลลิ้ม ฉบับเดิม ลง web _Page_1