ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

img_6925 img_6901 dsc01885 dsc02188

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

จุดประสงค์การสร้างอนุสรณ์สถานฯ

 - เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ *สถิตป้ายวิญญาณ (เซ่งจู้)*  ของบรรพบุรุษ และบรรพชน

- เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบ *พิธีเซ่นไหว้* บรรพบุรุษ และบรรพชน

- เป็นศูนย์กลางรวบรวมบุคคลกรพี่น้องตระกูลลิ้มไว้ให้เป็น *ปึกแผ่นหนึ่งเดียว* พร้อมทั้งเชิดชูวงศ์ตระกูลลิ้มของเราให้รุ่งเรือง และธำรงค์ไว้ตลอดกาล

- เป็นศูนย์กลางหล่อหลอมจิตใจของพี่น้องตระกูลลิ้มทุกๆ คนให้เป็น *หนึ่งเดียว* เท่านั้น และเสริมสร้าง *ความสามัคคี* ไว้ให้ยั่งยืนนาน  ตลอดกาล

- เป็นศูนย์กลางให้ *ความช่วยเหลือ, ส่งเสริม, แลกเปลี่ยน, ความรู้* ฯลฯ ซึ่งกันและกัน

- เป็นศูนย์กลางให้การส่งเสริม  สนับสนุน  และความช่วยเหลือด้าน *การศึกษา* แก่บุตรหลานของสมาชิกตระกูลลิ้มทุกๆ คน

- เป็นศูนย์กลางรวบรวม *ประวัติวงศ์ตระกูลลิ้ม* ตั้งแต่อดีตสืบทอดไปจนถึงอนาคต

เซ่งจู้  (ป้ายวิญญาณ)

                – ที่สิงสถิตของวิญญาณ  ของบรรพบุรุษ และบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว

- ป้ายเซ่งจู้ด้านหน้า  เป็นชื่อของบรรพบุรุษ และบรรพชนที่ล่วงลับไป

- ในปีๆ หนึ่ง มีคณะกรรมการตระกูลลิ้ม สมาชิก ญาติพี่น้อง พร้อมทั้งบุตรหลาน มาทำการเซ่นไหว้ ณ.อนุสรณ์สถานฯตระกูลลิ้มจังหวัดระยอง  ช่วงเดือนพฤศจิกายนทุกๆ ปี

- พิธีเซ่นไหว้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ งดงาม และทรงคุณค่า  ซึ่งบรรพบุรุษและยรรพชนของเรา ได้ยึดถือปฎิบัติสิบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน พวกเราแซ่ลิ้มทุกๆ คนต้องอนุรักษ์และสืบทอดไปจนชั่วลูก  หลาน  เหลน  หลน  ตลอดกาล

- การเซ่นไหว้บรรพบุรุษและบรรพชนผู้ล่วงลับไป แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณท่านเหล่านั้น  ควรต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ